Słownik przydatnych pojęć

Cesja - przelanie praw lub roszczeń na inną osobę, np. wierzytelności przez wierzyciela na rzecz innej osoby. Inaczej mówiąc – cesja ma miejsce wtedy, gdy twój wierzyciel sprzedaje twój dług np. firmie windykacyjnej.

Dług - obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia na rzecz innej osoby. Długiem jest zatem wszystko to, czego uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika): zapłata sumy pieniężnej; pomalowanie pokoju; zwrot rzeczy itp.

Dłużnik - osoba fizyczna lub prawna zobowiązana na podstawie umowy lub czynności prawnej do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciel) długu (zobowiązania) pieniężnego lub rzeczowego.

Hipoteka – sposób zabezpieczenia wierzytelności. Większość nieruchomości posiada swoją księgę wieczystą, która prowadzona jest przez właściwy sąd rejonowy. W księdze znajdują się informacje dotyczące nieruchomości. Jeżeli zaciągasz kredyt mieszkaniowy, najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest wpis hipoteczny, potocznie zwany "hipoteką". Informuje on wszystkich (księgi są ogólnodostępne), iż na nieruchomości ustanowiono "ograniczone prawo". W przypadku braku spłaty kredytu bank (a właściwie działający w imieniu banku komornik) ma prawo zająć nieruchomość i ją sprzedać na licytacji. Bank uzyskuje zaspokojenie z otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości ceny. Wpis hipoteczny istnieje do momentu spłaty kredytu i "wędruje zawsze za księgą wieczystą" a to oznacza, że jeżeli sprzedasz mieszkanie obciążone hipoteką nowy właściciel będzie musiał spłacić zabezpieczony tą hipoteką dług.

Kredyt - dostarczenie środków pieniężnych (lub towaru) przez wierzyciela dłużnikowi, który zobowiązuje się zwrócić je (lub zapłacić za towar) w określonym terminie wraz z odsetkami.

Nakaz zapłaty – jeden z rodzajów orzeczeń sądowych, który wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd rozpoznaje pozew o zapłatę i wydanie nakazu zapłaty bez udziału stron i potrzeby wyznaczania w tym celu rozprawy. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Klauzula wykonalności - postanowienie sądu upoważniające do rozpoczęcia egzekucji na podstawie orzeczenia sądowego lub innego tytułu egzekucyjnego (np. bankowego tytułu egzekucyjnego lub aktu notarialnego). Poprzez nadanie przez sąd klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę prawną prowadzenia egzekucji. Warunkiem koniecznym uzyskania klauzuli wykonalności jest wykonalność tytułu egzekucyjnego. Wykonalność ta może wynikać z prawomocności orzeczenia sądu albo mieć charakter natychmiastowy.

Odsetki – jest to wynagrodzenie za korzystanie ze środków (pieniędzy lub innych rzeczy) innej osoby. Inaczej mówiąc, jest to kwota pieniędzy, które musisz zapłacić, gdy nie wywiązujesz się terminowo ze swojego zobowiązania. Odsetki najczęściej określane są w umowie, mogą być też orzeczone przez sąd. Jeśli jednakże ich wysokość nie jest w ten sposób określona – wierzycielowi należą się odsetki ustawowe, czyli takie których wysokość została określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Opóźnienie – ma miejsce, gdy dłużnik nie wykonuje świadczenia w ustalonym terminie, w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzycielowi należą się odsetki za zwłokę niezależnie od tego czy wierzyciel poniósł szkodę z związku z opóźnieniem oraz niezależnie od winy dłużnika.

Poręczenie - jest to umowa, w której jedna osoba (poręczyciel) zobowiązuje się względem wierzyciela innej osoby (dłużnika głównego) do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdyby dłużnik go nie wykonał (np. poręczyciel w umowie pożyczki zobowiązuje się do zapłaty pożyczonej sumy, gdyby pożyczający tego nie zrobił). Poręczenie, aby było ważne musi być dokonane w formie pisemnej.

Potrącenie - w skutek potrącenia (kompensacji) obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Ten sposób wygaśnięcia zobowiązania może mieć zastosowanie, gdy obie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem z różnych tytułów. Przedmiotem obu wierzytelności mogą być tylko pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku.

Przedawnienie wierzytelności – możliwość uchylenia się przez dłużnika od spełnienia obowiązku wobec wierzyciela po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, wierzyciel może dochodzić spełnienia przedawnionego roszczenia, lecz musi liczyć się z podniesieniem przez dłużnika zarzutu przedawnienia. W postępowaniu sądowym przedawnienie jest rozpatrywane jedynie na zarzut dłużnika i powoduje przegranie przez wierzyciela sprawy.

Przeterminowanie wierzytelności – czas, który upłynął od wyznaczonego terminu zapłaty.

Przelew wierzytelności - cesja.

Syndyk masy upadłościowej - osoba wyznaczona przez sąd, reprezentująca dłużnika, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest efektywne zarządzanie majątkiem upadłego dłużnika i doprowadzenie do jak najpełniejszego zaspokojenia jego wierzycieli.

Tytuł egzekucyjny - to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający: 

  • istnienie i treść roszczenia wierzyciela, a tym samym
  • istnienie i treść zobowiązania dłużnika.

Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa ponadto, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Tytuł wykonawczy - dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika.

Weksel – papier wartościowy zawierający bezwarunkowe zobowiązanie się tego, kto ten dokument podpisuje (wystawcy weksla) lub innej wskazanej w nim osoby do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

Wierzyciel - osoba która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy (czyli np. umowa pożyczki, najmu, sprzedaży). Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika - długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot, który oczekuje na przychód środków pieniężnych od dłużnika. Dochodzenie spełnienia świadczenia jest możliwe także na drodze sądowej.

Wierzytelność - uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego.

Wierzytelność wymagalna – to taka wierzytelność, której termin płatności już nadszedł. Oznacza to, iż jeśli dłużnik nie zapłacił np. faktury w określonym dniu, wierzyciel ma prawo podjąć działania w celu wyegzekwowania zapłaty należnej kwoty.

Wierzytelność niewymagalna – to taka wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął. Oznacza to, że wierzyciel nie może np. wymagać spłaty raty kredytu jeśli nie nadszedł jeszcze wyznaczony termin spłaty tej raty.

Windykacja - pozasądowe lub sądowe dochodzenie roszczeń, czyli domaganie się np. zapłaty długu, spłaty kredytu lub wydania rzeczy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zarządzanie wierzytelnościami – działania, których celem jest niedopuszczenie do powstawania należności przeterminowanych.

Umorzenie wierzytelności – wygaśnięcie zobowiązania w wyniku umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w której wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe, zabezpieczenie spłaty zobowiązania polegające na tym, że wierzyciel, w przypadku braku zapłaty należności może zaspokoić się z ruchomości stanowiącej przedmiot zastawu. Przedmiot zastawu może zostać wydany wierzycielowi lub pozostać w posiadaniu dłużnika czy osoby trzeciej. Rodzajem zastawu jest zastaw rejestrowy, który podlega wpisowi do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy.

Zwłoka - ma miejsce wówczas, gdy dłużnik nie spełnił świadczenia w określonym terminie z własnej winy (np. krawiec zobowiązał się uszyć garnitur w ciągu 3 dni, po czym na dwa dni wyjechał na ryby, przez co nie zdążył zrealizować zamówienia w terminie).
 

 

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij