Zapis czata giełdowego

20 maja 2015 r. na portalu www.sii.org.pl odbył się czat giełdowy, podczas którego Prezes Zarządu EGB Investments S.A. - Pan Krzysztof Matela - odpowiadał na pytania internautów. Tematem czatu było omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments oraz kontynuacji emisji obligacji, realizowanego przez spółki z Grupy Kapitałowej (EGB Investments S.A. i EGB Finanse sp. z o.o)


Moderator: Witamy serdecznie na czacie z Zarządem Spółki EGB Investments S.A. i zapraszamy do zadawania pytań. Odpowiedzi udzielać będzie Pan Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

ciekawy: Z czego wynika znaczny wzrost należności w bilansie Spółki?

dr Krzysztof Matela: Wzrosty wynikają z wartości nabytych wierzytelności, głównie z transakcji portfelowych.

Mario: Jakiej wartości jest portfel wierzytelności zarządzany obecnie przez Spółkę?

dr Krzysztof Matela: Niestety nie publikujemy takiej informacji. W raportach kwartalnych może Pan znaleźć informacje na temat wartości portfela przyjętego do obsługi (wierzytelności kupione, zlecone i sekurytyzowane) w danym okresie oraz narastająco.

lekarz: Jakie są przewagi Spółki nad jej konkurencją?

dr Krzysztof Matela: Od 20 lat nabywamy wierzytelności. Mamy w tym więc bardzo duże doświadczenie. Jako pierwsi dokonaliśmy transakcji wykupu wierzytelności portfelowych od firm telekomunikacyjnych. Mamy więc wiedzę na temat zachowania się wierzytelności w długim okresie. Dodatkowo mamy długie doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych.

Gracjan: Wcześniej planowano wycofanie spółki z obrotu. Czy te zamiary są podtrzymane i można oczekiwać wycofania spółki z NewConnect?

dr Krzysztof Matela: Nie mamy obecnie takich planów.

Ewa_71: Na co zostały przeznaczone środki pozyskane z emisji obligacji z początku tego roku?

dr Krzysztof Matela: Przygotowujemy się do zakupów dużych portfeli wierzytelności.

Frankie: Jak oprocentowane są obligacje emitowane przez spółkę?

dr Krzysztof Matela: Oprocentowanie obligacji emitowanych przez EGB Investments S.A. wynosi obecnie 450 pb ponad WIBOR. Natomiast EGB Finanse sp. z o.o. emituje obligacje o stałym oprocentowaniu.

GPW_fan: Na rynku działa bardzo dużo firm windykacyjnych. Często podmioty rozpoczynają ekspansję zagraniczną w celu zdywersyfikowania przychodów, osiągnięcia większej rentowności. Czy spółka również prowadzi, albo ma w planach wejście na rynek zagraniczny?

dr Krzysztof Matela: Nie widzimy potrzeby rozszerzania działalności na inne kraje. Według nas polski rynek jest ciągle niezwykle atrakcyjny.

gość_19: Jakie plany ma wobec Was Concordia?

dr Krzysztof Matela: Nabycie akcji EGB jest pierwszą transakcją tego funduszu w Polsce. Wspólnie z 21 Concordia skupiamy się teraz na szybkim i dynamicznym budowaniu wartości spółki. A co potem – to już decyzja samego funduszu.

Krzyko: W drugiej połowie 2014 roku spółka ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji w celu wycofania spółki z obrotu giełdowego. Dlaczego spółka chciała opuścić giełdę i dlaczego się to nie udało?

dr Krzysztof Matela: Pierwotnym planem nowego inwestora faktycznie było wycofanie spółki z notowań na NewConnect. Intencją inwestora było rozwijanie spółki poza rynkiem publicznym. Wezwanie zakończyło się zakładanym przez inwestora rezultatem, ale decyzja ostatecznie została zmieniona, m.in. ze względu na to, że status spółki publicznej pozwala na utrzymanie wysokiej przejrzystości i transparentności, co z kolei przekłada się na dobre relacje z naszymi interesariuszami.

warszawiak: Czy zainteresowanie obligacjami emitowanymi przez spółkę jest duże?

dr Krzysztof Matela: Tak - zarówno obligacje EGB Investments S.A., jak i EGB Finanse sp. z o.o. cieszą się dużym zainteresowaniem.

lopek: Czy sytuacja płynnościowa spółki jest stabilna ? Czy nie macie problemu z cash-flow?

dr Krzysztof Matela: Spółka jest w znakomitej kondycji płynnościowej. Mamy dużo gotówki.

ondrasik: Jak ocenia Pan Prezes wycenę akcji? Czy jest potencjał do wzrostu? Wejdziecie kiedyś na GPW?

dr Krzysztof Matela: Przejście na główny parkiet jest uzależnione od decyzji naszego kluczowego akcjonariusza, czyli 21 Concordia. Jestem bardzo zadowolony ze wzrostu kursu. Oznacza to że inwestorzy bardzo dobrze oceniają spółkę i jej wyniki. I ciągle dostrzegam potencjał do dalszego wzrostu.

Frankie: Pod koniec roku przewidziana jest kolejna emisja obligacji o wartości 10 mln zł. Na co zostaną przeznaczone środki z tej emisji?

dr Krzysztof Matela: Na zakupy portfeli wierzytelności.

bialy: Czy tempo wzrostu Waszej spółki zależnej EGB Finanse nadal się utrzyma?

dr Krzysztof Matela: Robimy wszystko, by tak było. Automatyzujemy w dalszym ciągu obsługę zarówno po stronie transakcji, jak też windykacji nabytych wierzytelności. Poza tym ciągle zwracamy szczególną uwagę na przygotowanie ich w taki sposób, by odpowiadały oczekiwaniom klientów z sektora MMP.

Iwona: Jak ocenia Pan perspektywy rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce w najbliższym czasie?

dr Krzysztof Matela: Rynek windykacyjny jest na tyle szeroki, że jest na nim miejsce dla wielu podmiotów. Pojawiają się kolejni dostawcy, skłonni sprzedawać portfele wierzytelności i zlecać je do obsługi – jest więc także popyt ze strony firm windykacyjnych. Największe firmy od lat funkcjonują obok siebie, co nie ogranicza w żadnym obszarze ich rozwoju. Rynek zleceń w 2014 roku przyjął wartość ok. 9 mld zł, natomiast wartość portfeli sprzedanych w 2014 roku wyniosła ok. 15 mld zł.

Analizator: Z jakich innych źródeł niż obligacje spółka finansuje swoją działalność? Czy obligacje stanowią istotne źródło kapitału?

dr Krzysztof Matela: Drugim istotnym źródłem finansowania są kredyty bankowe. Obligacje ciągle stanowią znaczące źródło kapitału dla spółek z Grupy.

inwestor0001: Witam Pana, proszę przedstawić w kilku słowach strategiczne plany działania spółki na okres najbliższych 3-5 lat.

dr Krzysztof Matela: Interesuje nas wzrost wartości spółki. Jedną z metod budowania wartości jest wzrost organiczny oraz dostosowywanie oferowanych produktów do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Pracujemy ciągle nad poprawą efektywności operacyjnej.

Czarek: Czy macie na dziś dostateczną ilość gotówki do zakupu kolejnych paczek wierzytelności?

dr Krzysztof Matela: Tak, jak najbardziej. Mamy wystarczającą ilość gotówki.

Gracjan: Co wpłynęło na tak znaczną poprawę w 1Q2015 w relacji rok do roku?

dr Krzysztof Matela: Na poprawę wyników Grupy Kapitałowej złożyło się na kilka czynników. Między innymi wyższe niż zakładano wpływy z działań windykacyjnych realizowanych przez EGB Investments S.A. na portfelach nabytych w poprzednich okresach oraz wzrost liczby i wartości wierzytelności niewymagalnych, nabywanych przez EGB Finanse sp. z o.o.

ochroniarz: Jaki jest aktualnie poziom zadłużenia Spółki?

dr Krzysztof Matela: Poziom zadłużenia Spółki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy dobrą płynność i dobre ratingi w bankach, które nas finansują.

Lisek: Czy spółka będzie wypłacać dywidendę?

dr Krzysztof Matela: Decyzja w tym zakresie będzie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w czerwcu.

Jasiek: Przewidujecie, że banki zdecydują się w przyszłości na sprzedaż dużych pakietów wierzytelności korporacyjnych? Kiedy to może nastąpić?

dr Krzysztof Matela: Tak już się dzieje. Pierwsza znacząca transakcja dotycząca wykupu wierzytelności korporacyjnych miała miejsce w 2006 roku. Można więc powiedzieć, że rynek obrotu wierzytelnościami tego typu ma prawie 10 lat. Przewidujemy dalszy rozwój tego segmentu rynku.

warszawiak: Jednym z celów Spółki jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie nowych rozwiązań, produktów, usług. Jakimi innowacjami może pochwalić się spółka na ten moment?

dr Krzysztof Matela: Cały czas prowadzimy prace nad udoskonalaniem naszych produktów i usług oraz wprowadzaniem nowych. Nie chcemy jednak o tym mówić zbyt szczegółowo z oczywistych względów :) To nasze know-how...

Olek: Jaki jest w tej chwili portfel wierzytelności spółki? W perspektywie ilu lat jesteście wstanie zmonetaryzować te wierzytelności i w jakim procencie?

dr Krzysztof Matela: Jeśli chodzi o portfel - odpowiadaliśmy już wcześniej na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o jego zmonetyzowanie, to zależy nam na tym, aby okres zwrotu był jak najkrótszy a procent ściągalności jak najwyższy.

Frankie: Który segment charakteryzuje się wyższą marżowością, inkaso czy zakup na własny rachunek? Jakie są różnice w marżach?

dr Krzysztof Matela: Obecnie kupowane wierzytelności na własny rachunek dają wyższe stopy zwrotu niż przyjmowanie portfeli do obsługi w ramach zlecenia.

Czarek:
Czy spodziewa się Pan konsolidacji na rynku?

dr Krzysztof Matela: Łączenie się i przejmowanie spółek windykacyjnych jest obarczone wielkim ryzykiem i jednocześnie - bardzo trudne do przeprowadzenia. Z perspektywy ostatnich kilku lat jasno wynika, że tego typu operacje należały do rzadkości.

GPW_fan: A jak na działalność spółki mogą wpłynąć podwyżki stóp procentowych w przyszłości?

dr Krzysztof Matela: Zmiany bazowych stóp procentowych znajdą odzwierciedlenie w koszcie kapitału. Zmianie ulegną oprocentowania zarówno obligacji, jak i kredytów bankowych. I oczywiście zmiany te będą dotyczyły wszystkich uczestników rynku.

xerox: Jakie typy wierzytelności są najbardziej rentowne?

dr Krzysztof Matela: Trudno mówić o rentowności poszczególnych typów wierzytelności. Możemy mówić jedynie o rentownościach poszczególnych transakcji, w wyniku których osiągamy zwrot z zainwestowanych środków. Im marża jest wyższa, tym więcej zarabiamy.

xerox: Jacy klienci są najważniejsi dla spółki?

dr Krzysztof Matela: Wszyscy :) W EGB Investments S.A. skupiamy się przede wszystkim na współpracy z bankami, instytucjami finansowymi i dostawcami masowych pakietów wierzytelności. W EGB Finanse sp. z o.o. uwagę kierujemy przede wszystkim na mikro i małych przedsiębiorców, rozliczających się na długie terminy.

zamkowe: Czy emisja obligacji na poziomie 6% w skali roku przy zwrocie z odzyskiwanych wierzytelności to samo kręcący się biznes :)?

dr Krzysztof Matela: Z pewnej perspektywy można powiedzieć, że to swoisty "samograj" ;) Pożyczmy pieniądze na niski procent, kupujemy wierzytelności (strumienie płatności) które generują nam wyższą stopę zwrotu niż koszt pieniądza. Różnica jest naszym zyskiem. Oczywiście po uwzględnieniu kosztów.

Henio: Czyli pomysł wyjścia na rynki zagraniczne raczej nie dla Państwa?

dr Krzysztof Matela: Jak to mówią: "nigdy nie mów nigdy" ;) Na razie jednak rynek krajowy jest dla nas bardzo atrakcyjny.

Kolos: Czy ściągacie również długi od dużych firm?

dr Krzysztof Matela: Windykujemy wierzytelności o bardzo różnych wartościach i w stosunku do różnych podmiotów. Zarówno osób fizycznych, jak też małych i bardzo dużych firm. Rekordowa wierzytelność, którą odzyskaliśmy dla naszego klienta, miała wartość dziewięciocyfrową...

Gracjan: Czy spółka długo już finansuje swoją działalność za pomocą obligacji?

dr Krzysztof Matela: Pierwsze obligacje w EGB Investments S.A. zostały wyemitowane w 2011 roku. W EGB Finanse sp. z o.o. - w 2012 roku.

węglosz: W jaki sposób pozyskujecie klientów? Czy sprowadza się wyłącznie do udziału w przetargach?

dr Krzysztof Matela: Działamy na rynku od wielu lat. Nasza marka jest znana, dlatego wszyscy najwięksi dostawcy wierzytelności zapraszają EGB Investments S.A. do przetargów dot. sprzedaży portfeli lub obsługi wierzytelności na zlecenie. W EGB Finanse sp. z o.o. kanałem pozyskiwania Klientów (a interesują nas głównie mikro i mali przedsiębiorcy) jest Internet i bezpośrednie działania telemarketingowe oraz skuteczne zidentyfikowanie potrzeb kapitałowych tego typu podmiotów.

awgust: Ile czasu trwa odzyskanie średnio całej wierzytelności?

dr Krzysztof Matela: Zależy to od wielu różnych czynników. Niektóre wierzytelności można odzyskać w ciągu kilku dni, inne - nawet w ciągu kilku lat.

Romuald: Jak ocenia Pan perspektywy całej branży? Jest ona w jakimś stopniu odporna na kryzysy finansowe?

dr Krzysztof Matela: Nasza branża jest niezależna od koniunktury rynkowej. Można wręcz mówić, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i kryzys nakręca branżę, bo pojawiają się nowe wierzytelności.

Menos: W jakich obszarach można szukać oszczędności w firmie?

dr Krzysztof Matela: W każdym. Podstawą jest racjonalne zarządzanie i kontrola kosztów. Z drugiej strony - wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań często prowadzi do efektywniejszego, a zarazem mniej koszto- i pracochłonnego prowadzenia biznesu.

Wezyr: Czy współpracujecie z operatorami sieci komórkowych?

dr Krzysztof Matela: Tak, od wielu lat są wśród naszych klientów.

zamkowe: Czy w tej branży wprowadzanie innowacji jest możliwe celem obniżania kosztów obsługi i kosztów operacyjnych spółki?

dr Krzysztof Matela: Tak oczywiście - tak jak w każdej innej.

redrot: Jest bardzo niski free-float, czy zmieni się coś w tym zakresie?

dr Krzysztof Matela: Nie mamy wpływu na obrót akcjami wchodzącymi w skład free float. Decyzja w tym zakresie leży po stronie akcjonariusza większościowego.

kominek: Jakie jest w tej chwili zadłużenie spółki?

dr Krzysztof Matela: Odsyłamy do naszych sprawozdań finansowych, publikowanych na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje Inwestorskie.

Jas_wedrownik: W jaki sposób decyzja sądu dotycząca BTE wpłynie na Wasz biznes?

dr Krzysztof Matela: Banki przestaną wszczynać egzekucje samodzielnie, ponieważ ten proces będzie musiał być poprzedzony standardowym wytaczaniem powództw, na co banki nie są obecnie przygotowane. Dzięki temu przewidujemy, że na rynku pojawią się świeże portfele (które nie podlegały jeszcze egzekucji). Cena co prawda może być wówczas wyższa, ale portfele te będą atrakcyjniejsze i pozwolą na większy zarobek dla firmy windykacyjnej.

yoko: Czyli obecni akcjonariusze planują sprzedać akcje?

dr Krzysztof Matela: Ja nie mam takich planów. Co do innych akcjonariuszy - będzie to ich indywidualną decyzją i trudno mi się wypowiadać w tym zakresie.

Moderator: Szanowni Państwo - ostatnie pytanie.

Ukasz: Czy warto inwestować w akcje spółki?

dr Krzysztof Matela: Jest to zawsze decyzja indywidualna każdego inwestora, która powinna być podjęta w racjonalny sposób:)

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie. Zachęcamy do udziału w kolejnych czatach oraz do kontaktu z Wydziałem Relacji Inwestorskich i Korporacyjnych EGB Investments S.A. Miłego dnia.

« Powrót
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij