Gazeta BCC: Metody odzyskiwania długów

W poprzednim odcinku rekomendowałam sprzedaż wierzytelności jako metodę odzyskiwania długów. Do najważniejszych form prawnych przeniesienia wierzytelności należą: faktoring (omówiony poprzednio), forfaiting, klasyczny przelew oraz wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela...

Gazeta BCC: Metody odzyskiwania długów

Forfaiting służy podobnemu celowi jak faktoring - usprawnieniu przepływów finansowych przedsiębiorcy. Jan Mojak trafnie definiuje forfajting jako bezregresowy wykup wierzytelności przyszłych, przysługujących dostawcom (eksporterom) towarów (dóbr produkcyjnych) w stosunku do odbiorców (importerów) tych dóbr, dokonywany przez wyspecjalizowaną instytucję forfajtingową (najczęściej bank). Skutkiem forfajtingu będzie przede wszystkim cesja owych przyszłych wierzytelności na instytucję finansową. Zbywca wierzytelności uzyskuje w ten sposób źródło finansowania transakcji. Profesor Leopold Stecki wskazuje, że faktoring i forfaiting to instytucje nie tożsame, ani też wobec siebie konkurencyjne. W systemie prawno - gospodarczym pełnią funkcję komplementarną.

Wymieniane podobieństwa obu rodzajów umów mają charakter bardzo ogólny, należą do nich: charakter umowy nienazwanej, kształtowanej według woli stron, forma pisemna, sytuacja prawna dłużnika.

A jakie są różnice? Między innymi odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika (dla bytu prawnego umowy faktoringu nie ma to znaczenia, ten element kształtuje umowa, a w braku jej postanowień szczegółowych - reguły kodeksu cywilnego), ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzące nieodwołalnie na nabywcę z chwilą przelewu jest natomiast immanentną cechą umowy forfajtingu.

Jako kolejną różnicę wskazuje profesor Stecki znaczniejsze zazwyczaj wartości przedmiotów umów forfajtingu oraz znacznie odleglejszy termin ich wymagalności, liczony niekiedy nawet w latach, definiując różnice jako ryzyko ilościowe i generalnie wskazując na umowę forfajtingu jako nieporównywalnie bardziej ryzykowną. Różny jest zazwyczaj także sposób rozliczenia stron, wysokość i termin wypłacanych kwot - w umowie forfajtingu zbywca niezwłocznie otrzymuje równowartość wierzytelności, pomniejszoną o stopę forfajtingową /odsetki interkalarne/ i prowizję, zaś faktor pozostawia sobie jeszcze sumę zablokowaną , jako swoisty fundusz gwarancyjny, zabezpieczający ryzyko strat w razie niezaspokojenia wierzytelności przez dłużnik

Jolanta Małgorzata Niewiarowska
« Powrót
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij